1. Definities
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) gelden de volgende definities.
Bureau Levenswerken, kantoor houdend aan de Kruisenkstraat 18, 6971 BC Brummen.

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die diensten van Bureau Levenswerken afneemt, dan wel met wie Bureau Levenswerken een overeenkomst aangaat of met wie Bureau Levenswerken in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Bureau Levenswerken en klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

Diensten: alle diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden maken bij uitsluiting deel uit van alle overeenkomsten en zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van Bureau Levenswerken en klant.

3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
3.1. Alle offertes van Bureau Levenswerken zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Bureau Levenswerken de acceptatie van een offerte schriftelijk bevestigt of uitvoering geeft aan de geoffreerde werkzaamheden.

3.2. Offertes zijn slechts indicatief, opgesteld op basis van de bij het opstellen van de offerte bekende omstandigheden, en uitgaande van stipte medewerking door de klant. Bureau Levenswerken zal Cliënt zo spoedig als mogelijk informeren indien de overeengekomen werkzaamheden niet binnen de daarvoor in de offerte of anderszins gebudgetteerde hoeveelheid tijd kunnen worden verricht. Alsdan zal door Bureau Levenswerken voor het aldus gerealiseerde meerwerk worden gedeclareerd op basis van de overeengekomen tarieven of, bij gebreke daarvan, zijn gebruikelijke tarieven (op aanvraag verkrijgbaar).

4. Uitvoering van overeenkomsten
4.1. Bureau Levenswerken zal de overeengekomen diensten naar beste kunnen verrichten. De klant zal aan Bureau Levenswerken stipt alle medewerking verlenen.

4.2. In geval van overmacht is Bureau Levenswerken niet aansprakelijk voor schade van de klant wegens het niet, ontijdig of onjuist voltooien van overeengekomen diensten door Bureau Levenswerken. Onder overmacht in deze zin wordt in elk geval verstaan ziekte of anderszins arbeidsongeschiktheid van de door Bureau Levenswerken voor de overeenkomst ingeschakelde persoon. Bureau Levenswerken zal zich er in zodanig geval desverzocht toe inspannen om voor vervanging te zorgen, doch op desondanks uitblijven daarvan kan Bureau Levenswerken niet worden aangesproken. Overigens is bij vervanging Bureau Levenswerken niet verantwoordelijk, voor zover het de vervanging betreft, voor de uitvoering van de diensten.

4.3. Bureau Levenswerken kan te allen tijde aan de klant voorstellen om een derde in te schakelen voor het uitvoeren van een deel of het geheel van de oorspronkelijk aan Bureau Levenswerken gegeven opdracht. Indien de klant met dit inschakelen akkoord gaat zal deze derde voor eigen rekening en risico voor de klant optreden en met de klant (werk)afspraken maken, waarvoor Bureau Levenswerken dan ook geen verantwoordelijkheid draagt, tenzij anders wordt overeengekomen.

4.4. Op schriftelijk materiaal dat door Bureau Levenswerken bij de uitvoering van haar werkzaamheden aan Cliënt of aan bij Cliënt betrokken derden ter beschikking wordt gesteld, rust auteursrecht van derden; het is Cliënt en de bij haar betrokken derden aan wie dit schriftelijk materiaal ter beschikking mocht worden gesteld, dan ook niet toegestaan om dit materiaal te verveelvoudigen of anderszins daarvan gebruik te maken op andere wijze dan door Bureau Levenswerken bij de uitvoering van de overeenkomst beoogd.

5. Prijzen, betaling en verzuim
5.1. Alle prijzen van Bureau Levenswerken zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief omzetbelasting.

5.2. Behoudens de overeengekomen tarieven en uitdrukkelijk overeengekomen kosten, komen voor rekening van Cliënt bijzondere kosten zoals ter zake van vervoer, postverzending (buiten gewone bedrijfsvoering) en – indien nodig – verblijf.

5.3. Bureau Levenswerken kan de door hem met Cliënt overeengekomen tarieven eenzijdig wijzigen. Indien binnen 12 maanden tijd de tarieven van Bureau Levenswerken worden verhoogd met meer dan het laatstelijk door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, kan Cliënt de door hem met Bureau Levenswerken gesloten Overeenkomsten per ingangsdatum van de tariefsverhoging beëindigen, zonder tot enige schadevergoeding jegens Bureau Levenswerken gehouden te zijn.

5.4. Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum aan Bureau Levenswerken betalen. Bureau Levenswerken kan te allen tijde vooruit- of voorschotbetalingen terzake van te leveren Diensten van Cliënt verlangen.

5.5. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt in verzuim. In dat geval, alsook in geval van faillissement van Cliënt, zijn alle vorderingen van Bureau Levenswerken op Cliënt uit hoofde van de betreffende Overeenkomst alsmede alle overige Overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar.

5.6. Zodra Cliënt ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en wettelijke rente niet heeft betaald, wordt Cliënt aan Bureau Levenswerken alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten zullen bedragen minimaal welke van de twee het hoogst is van 15% van de som der achterstallig factuurbedragen en € 250.

6. Aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove schuld van Bureau Levenswerken of diens leidinggevend personeel is de totale aansprakelijkheid van Bureau Levenswerken jegens Cliënt in of buiten contract in elk geval beperkt tot het laagste van, ofwel, het bedrag dat Bureau Levenswerken aan zijn verzekeraar in rekening kan brengen, ofwel – indien van toepassing -, de betreffende contractsom, in het laatste geval met een maximum van het in de drie maanden voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening gebrachte.

7. Beëindiging van Overeenkomsten
Overeenkomsten die niet een bepaald resultaat tot voorwerp hebben en die bovendien voor onbepaalde tijd zijn gesloten, kunnen door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van twee maanden. Overigens kunnen overeenkomsten niet tussentijds worden beëindigd, behoudens in geval van wanprestatie of een toestand van overmacht die langer heeft geduurd dan een maand, zulks in dat geval slechts door de wederpartij van de partij aan wiens zijde de wanprestatie of overmacht is opgekomen.

8. Wijziging Voorwaarden
Deze Voorwaarden kunnen door enkele mededeling door Bureau Levenswerken aan Cliënt worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.